Skip to main content

Wat is de Fara visie op de Real Care Baby?

Zowel vrouwen als koppels, al dan niet samen met mensen die hen omringen (hulpverleners, familie, …) kunnen bij Fara (Heverlee) en het expertisecentrum kraamzorg de Kraamvogel (Antwerpen) terecht met een ontleningsvraag. Ook leerkrachten, vormingsmedewerkers of andere professionals zijn welkom om een oefenbaby te ontlenen.

 • Heb je een kinderwens, maar weet je niet goed of het ouderschap wel echt iets voor jou is? Of dat het haalbaar voor je is?
 • Ben je zwanger en wil je je graag voorbereiden op het prille ouderschap? Wil je weten wat het kan betekenen om 24u/24u voor een pasgeboren baby te zorgen?
 • Begeleid je een cliënt of koppel met een kinderwens of is je cliënt zwanger?  Twijfel je of je cliënt wel een realistisch beeld heeft van het jonge ouderschap?
 • Ben je leerkracht en wil je graag praktisch of ervaringsgericht aan de slag gaan in een vorming of workshop rond kinderwens en/of jong ouderschap?

In al deze situaties kan je bij Fara (Heverlee) of De Kraamvogel (Antwerpen) de Real Care Baby (RCB) ontlenen.

We vinden het belangrijk dat de ontlening van de RCB  steeds op een weldoordachte, omkaderde en zorgzame manier verloopt:

 • Daarom verkennen we samen de ontleningsvraag; vanuit welke motivatie deze vertrekt, of deze al dan niet gekaderd is in een breder begeleidingstraject rond kinderwens/zwangerschap of ouderschap, hoe de inzet ervan betekenis krijgt, …
 • Een ontlening gaat gepaard met een voor- en nabespreking.
  • Vooraf staan we stil bij de werking van de oefenbaby en de verwachtingen
  • Nadien bij het verloop van de ontlening en de eventuele opvolging daarvan.

Meerwaarde van de ontlening van de Real care baby

 • De ontlening van de oefenbaby kan een waardevolle en concrete aanvulling zijn voor de begeleiding en ondersteuning van vrouwen en koppels met een kinderwens of in voorbereiding op het prille ouderschap. Via de methodiek van het ervaringsgericht leren, kan de real care baby helpen een realistisch beeld te vormen van de mogelijke impact van het prille ouderschap op het dagelijks leven, op jezelf en de eigen draagkracht, op de relatie, op de aanwezigheid of net het ontbreken van (informele en/of professionele) ondersteuningsmogelijkheden.
 • Met de ontleningservaring hopen we dat personen met een kinderwens zich meer bewust worden van wat het kan betekenen om ouder te worden, om de klok rond voor een pasgeboren baby te zorgen. We vinden het belangrijk om hen hierbij te laten proeven van het prille ouderschap in al zijn facetten met zowel de fraaie als de minder fraaie kanten.
 • Deze ervaring kan het gesprek over de haalbaarheid en wenselijkheid van een kinderwens, van het jonge ouderschap aanvullen en verdiepen. Het verhoogt de kans om een bewuste, degelijke keuze te maken en zo goed als mogelijk voorbereid te zijn.

Levensecht maar niet hetzelfde als een echt kind

We beweren niet dat de Real Care Baby hetzelfde is als een echt kind. Onze programmatie is gebaseerd op de noden van een echte baby, waardoor de mate waarin de oefenbaby zorg en aandacht vraagt wel vergelijkbaar is met een echt kind. We stellen deze bewust in op gemiddeld huilgedrag van een pasgeborene: geen huilbaby, maar ook geen extreem rustige baby dus.

Anderzijds blijft het een ‘pop’, die je geen liefde, warmte en interactie teruggeeft. Wat ze wel kan is aandacht en zorg vragen zoals een echte pasgeboren baby. Zo begint ze regelmatig te huilen, laat ze boertjes, huilt ze om verschoond te worden en begint ze te kirren om aandacht, ook ‘s nachts. Zorgen voor de oefenbaby vraagt een serieus engagement van de verzorger. We vinden het dan ook belangrijk dat de ontlener intrinsiek gemotiveerd is om het engagement voor de oefenbaby op te nemen. Het is geen speelgoed.

Noch promoten noch ontraden; wel verhogen kans op maken van weldoordachte keuze

 • Het is geen test waar je al dan niet op slaagt om voor een kind te zorgen, maar veeleer een methodiek om ervaringsgericht te leren. We gaan dan ook het verslag met een weergave van de zorghandelingen niet bekijken als ‘geslaagd’ of ‘gebuisd’ in het ouderschap. Het wordt ook niet meegegeven, maar dient als ondersteunend middel ter nabespreking door een medewerker van Fara of De Kraamvogel.
 • Onze insteek is dus niet om de Real care baby te gebruiken als ‘afschrikmiddel’ of als 'promomiddel' bij een kinderwens of bij het maken van een keuze rondom een zwangerschap. We hopen wel dat met de opgedane ervaringen, het inleefexperiment, het gesprek errond en de haalbaarheid ervan opengetrokken en verder verdiept kan worden.
 • De meerwaarde van de Real Care Baby zit dus vooral in het ervaringsgerichte: de oefenbaby geeft een realistisch beeld van wat het effect is van zorgen voor een pasgeboren baby op je dagelijkse routine, op jezelf, op je relatie, op je omgeving, op je draagkracht- en last, op je groeipotentieel. Doordat men op voorhand al kan nadenken over de mogelijke consequenties van het krijgen van een baby is men enigszins voorbereid, kent men de weg naar ondersteuning en kiest men hopelijk bewuster al dan niet voor het ouderschap.

Samengevat

Wij geloven dat de inzet van de Real care baby het gesprek rond een kinderwens, het jonge ouderschap kan opentrekken en verrijken door nieuwe opgedane ervaringen - rond de zorg voor een pasgeboren baby, rond zichzelf, rond de ondersteuningsmogelijkheden van de omgeving - te betrekken in het verdere begeleidings- en ondersteuningstraject. We behouden dan ook de vrijheid om bij een ontleningsvraag steeds op individuele basis te bekijken of een ontlening opportuun is.

De inzet van de Real care baby kan het gesprek rond een kinderwens, het jonge ouderschap opentrekken en verrijken !
Werkgroep Real Care Baby

Deze werkgroep verzamelt hulpverleners die vanuit eenzelfde visie de Real Care Baby inzetten.